Raport bieżący nr 46/2013

Rejestracja zmian statutu Magna Polonia SA

 

Zarząd Magna Polonia S.A. („Magna Polonia”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 19 września 2013 r. Magna Polonia otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 września 2013 r., o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców w dniu 4 września 2013 r. zmian Statutu Magna Polonia, dokonanych na mocy Uchwały nr 20, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. z dnia 20 czerwca 2013 roku („ZWZ”). O uchwałach podjętych w dniu 20 czerwca 2013 roku Magna Polonia informowała w raporcie bieżącym numer 39/2013 z dnia 21 czerwca 2013.
Zmiany Statutu Magna Polonia dokonane na mocy uchwały nr 20 ZWZ dotyczyły uchylenia postanowień art. 7.2 oraz art. 9a Statutu, a także zmiany postanowień art. 4 i art. 7.1, które to postanowienia otrzymały następujące brzmienie:

„ART. 4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037). Spółka została założona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami), której przepisy znajdują zastosowanie do Spółki do czasu utraty jej mocy z dniem 1 stycznia 2013 roku.”

„ART. 7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki,
8) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
9) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z ),
10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
11) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
12) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
13) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z).

Tekst jednolity Statutu Magna Polonia, uwzględniający zmiany przyjęte w uchwale nr 20 ZWZ, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

20 września 2013 roku

Aktualności

Raport bieżący 3/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2024

Powołanie Zarządu na nową kadencję Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie […]

Więcej →