Strategia Spółki

Magna Polonia S.A. będzie się aktywnie angażowała w projekty w branżach, które Zarząd ocenia jako branże o wysokim potencjale rozwoju: związane z nowymi technologiami, rozbudową infrastruktury, informatyką, IT, Internetem, instalacjami inteligentnymi i automatyką oraz energetyką i wzrostem efektywności energetycznej.

Szczególnie interesujące są projekty odporne na wahania koniunktury gospodarczej i jednocześnie posiadające długoterminowe perspektywy wzrostu. W przypadku projektów o dużej skali Spółka dopuszcza przedsięwzięcia typu joint-venture z partnerami finansowymi. W miarę możliwości Magna Polonia zamierza być inwestorem aktywnym.

W przypadku pojawienia się atrakcyjnych projektów inwestycyjnych na zagranicznych rynkach w szczególności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, nie wykluczamy poszerzenia geograficznej skali aktywności o tego typu przedsięwzięcia. Należy jednak zaznaczyć, że podstawowym obszarem działania pozostaje rynek polski.

Magna Polonia prowadzić będzie aktywne poszukiwania podmiotów, które odpowiadają określonym wyżej kryteriom.

SPOSÓB DOBORU SPÓŁEK

Zasadniczym kryterium będzie dokonana analiza możliwości uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Przewidujemy zaangażowanie w projekty wymagające zaangażowania kapitałowego rzędu od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych.

Stosowana polityka inwestycyjna będzie opierała się o następujące kryteria:

 • Wybór spółek charakteryzujący się unikalnym know-how w swoim segmencie działalności pozwalający przełożyć go na wzrost wartości. Spółki te powinny posiadać zasoby, których pozyskanie lub zakup jest utrudnione ze względu na ich wartość, poziom skomplikowania i trudność odtworzenia.
 • Istotnym elementem decyzyjnym będzie również poziom zaawansowania technologicznego i stopień innowacyjności produktu.
 • Wybór podmiotów o ekspansywnej strategii rozwoju, posiadające doświadczoną kadrę o wysokich kompetencjach.
 • Wybór rynków, które cechować się będą dużymi możliwościami rozwoju w przyszłości oraz barierami wejścia na dane rynki związanymi z koniecznością pozyskania specyficznych zasobów.

MODELE DZIAŁANIA

Zasadniczo projekty inwestycyjne Magna Polonia będą opierały się na 4 podstawowych grupach przedsiębiorstw, zgodnie z poniższym podziałem:

 1. Seed capital – udział w finansowaniu bardzo wczesnego etapu przedsięwzięć związanymi z projektami innowacyjnymi, badawczymi oraz ograniczonym wsparciem w zakresie badania marketingowego. Zaangażowanie w tego typu projekty będzie możliwe tylko w przypadkach, gdy ocena innowacyjności oraz możliwości generowania w przyszłości dodatnich przepływów finansowych będzie na tyle wysoka, aby ponosić zwiększone ryzyko finansowania.
 2. Start up – obejmuje udział w finansowaniu w zamian za udział w kapitale przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju zazwyczaj nieprzynoszącymi jeszcze zysków, a ich wystąpienie będzie zależne od dalszego finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej. Na tym etapie Magna Polonia będzie również dostarczała niezbędną pomoc menedżerską dostępną we wszystkich spółkach portfelowych.
 3. Expansion tzw. finansowanie rozwoju – w tym w szczególności finansowanie wzrostu (growth capital), finansowanie pomostowe (bridge financing), restrukturyzacje (rescue and tournaround). Zarząd przewiduje, iż większość działań akwizycyjnych będzie skupiać się właśnie na tego typu przedsiębiorstwach wymagających finansowania wzrostu, czyli przedsiębiorstwach, które:
  • funkcjonują na rynku od dłuższego czasu,
  • posiadają określona ofertę produktową,
  • dysponują precyzyjnie określoną strategię rynkową
  • działają na rynku rynkach wzrostowych,
  • istnieje duże prawdopodobieństwo osiągania nadwyżek finansowych z działalności operacyjnej w krótkiej perspektywie.

  Podejmowane działania inwestycyjne będą dotyczyły przedsiębiorstw o szybkim tempie wzrostu sprzedaży a osiągane zyski uzasadniają poniesienie ryzyka inwestycyjnego. Szybkie tempo rozwoju wymaga jednak coraz więcej kapitału obrotowego, którego pozyskanie ułatwi skokowy wzrost oraz stworzenie istotnej wartości dodanej.

 4. Replacement capital (kapitał zastępczy) oraz wykupy – W tej formie finansowania Magna Polonia udostępni kapitał inwestorom w celu umożliwienia odkupienia udziałów innych akcjonariuszy.

W określonych przypadkach Spółka może również udzielać finansowania dłużnego zarówno spółkom portfelowym jak i wybranym podmiotom niepowiązanym.

BUDOWANIE WZROSTU WARTOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPÓŁEK PORTFELOWYCH

Magna Polonia zamierza zrealizować cele strategiczne w oparciu o przejrzystą strukturę kapitałową. Nadrzędną rolę w stosunku do spółek wchodzących w skład portfela spełniać będzie Spółka, zasadniczo uzyskując bezpośrednią kontrolę nad spółkami wchodzącymi w jego skład. W przypadku, gdy realizowany projekt inwestycyjny będzie uzyskiwał o wiele większe synergie z dotychczas posiadaną spółka portfelową wówczas spółką przejmującą może zostać spółka portfelowa. Uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu oraz budowa wartości będzie możliwe przez:

 • Szczegółową selekcję projektów inwestycyjnych popartych przejrzystymi celami strategicznymi, osiągniętą pozycją na rynku oraz kompetentnej kadrze.
 • Weryfikację zakładanych celów finansowych przez monitoring osiąganych wyników i szybką reakcję na pojawiające się okazje i zagrożenia.
 • Współpracę z pozostałymi uczestnikami rynku zainteresowanymi współuczestnictwem w projektach, o ile ich udział zapewni zwiększenie wartości projektu.

Aktualności

Raport bieżący 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →

Raport bieżący 10/2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Spółki w spółkę AP-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000548754 („AP‑Tech”) („Umowa Inwestycyjna”). Inwestycja jest dokonywana w ramach koinwestycji m.in. ze spółką Aper […]

Więcej →