Raport bieżący nr 21/2009

Projekty Uchwał NWZ zwołanego na dzień 10 kwietnia 2009r.

 

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA (Fundusz) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 10 kwietnia 2009 roku:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 kwietnia 2009 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu NFI Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera [***].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 kwietnia 2009 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., przyjmuje porządek obrad w dniu 10 kwietnia 2009 r. w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 r.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii E;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu;
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D i serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji;
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu;
12. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 kwietnia 2009 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. [***]
2. [***]
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 r.

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”) postanawia co następuje:
§ 1
Uchylić § 1 ust. 8 uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 roku przez wykreślenie jego dotychczasowej treści w całości.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmiany wysokości kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie art. 430 § 1, 444 § 1 i 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a) Statutu Funduszu, postanawia co następuje:
§ 1
Zmienia się wysokość kapitału docelowego z kwoty 963.036 zł (dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć grosz) na kwotę 6.505.286 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych).
§ 2
W związku z postanowieniem § 1 niniejszej Uchwały zmienia się Statut Funduszu w ten sposób, że wykreśla się dotychczasowe brzmienie artykułu 9 ust. 4 Statutu Funduszu oraz nadaje się mu nową treść, w brzmieniu:
„9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6.505.286 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję do 65.052.860 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a staje się skuteczna prawnie z chwilą dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 kwietnia 2009 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 430 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a) Statutu Funduszu, postanawia co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Funduszu o kwotę nie wyższą niż [***] zł ([***]), to jest do kwoty nie wyższej niż [***] zł ([***]), w drodze emisji do [***] ([***]) nowych akcji na okaziciela serii „D”, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 000000001 do numeru nie wyższego niż [***] („Akcje Serii D”).
2. W interesie Funduszu pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Funduszu prawa poboru Akcji Serii D w całości. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Funduszu do oznaczenia ceny emisyjnej, po której obejmowane będą Akcje Serii D, przy czym cena ta nie może być niższa niż [***] zł ([***]) za jedną akcję.
4. Emisja Akcji Serii D dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, to jest przez złożenie przez Fundusz, w terminie do dnia [***] 2009 roku, ofert objęcia Akcji Serii D skierowanych do nie więcej niż 99 osób. Upoważnia się Zarząd Funduszu do dokonania wyboru osób, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii D oraz złożenia im ofert objęcia Akcji Serii D.
5. Akcje Serii D zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
6. Oferty objęcia Akcji Serii D, o których mowa w punkcie 4 powyżej powinny zostać przyjęte lub umowy o objęciu Akcji Serii D pomiędzy Funduszem a podmiotami, do których skierowane zostaną te oferty, powinny zostać zawarte w terminie do dnia [***] 2009 roku.
7. Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie za okres od dnia [***].
§ 2
W przypadku przyjęcia co najmniej jednej z ofert objęcia Akcji Serii D, o których mowa w § 1 punkt 4 niniejszej uchwały, podwyższenie dochodzi do skutku, a wniesienie wkładów pieniężnych powinno nastąpić w terminie [***] od dnia objęcia akcji.
§ 3
Upoważnia się Zarząd Funduszu do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia i zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu uchwalonego niniejszą uchwałą, w tym w szczególności do złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego i dookreślenia postanowień statutu Funduszu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a staje się skuteczna prawnie w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego z chwilą dokonania wpisu podwyższenia kapitału w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii E

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 kwietnia 2009 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii E

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 430 § 1 i art. 433 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 lit. a) Statutu Funduszu, postanawia co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Funduszu o kwotę nie wyższą niż [***] zł ([***]), to jest w przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu, dokonanego na podstawie uchwały nr [***] – do kwoty nie wyższej niż [***] zł ([***]), w drodze emisji do [***] ([***]) nowych akcji na okaziciela serii „E”, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 000000001 do numeru nie wyższego niż [***] („Akcje Serii E”).
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Funduszu do oznaczenia ceny emisyjnej, po której obejmowane będą Akcje Serii E, przy czym cena ta nie może być niższa niż [***] zł ([***]) za jedną akcję.
3. [Emisja Akcji Serii E dokonana zostanie w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.]
4. Akcje Serii E zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
5. Akcje Serii E będą uczestniczyły w dywidendzie za okres od dnia [***].
6. Dzień prawa poboru Akcji Serii E ustala się na [***].
§ 2
Upoważnia się Zarząd Funduszu do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej i zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu uchwalonego niniejszą uchwałą, w tym w szczególności:
1. wszelkich czynności związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego Akcji Serii E;
2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E;
3. ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii E;
4. wszelkich czynności zmierzających do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Akcji Serii E;
5. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych Akcji Serii E oraz praw do Akcji Serii E;
6. złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego i dookreślenia postanowień statutu Funduszu.
§ 3
Upoważnia się Radę Nadzorczą Funduszu do wyrażenia zgody na zawarcie z subemitentem umowy dotyczącej objęcia akcji serii E, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę na wniosek Zarządu Funduszu w sprawie zawarcia takiej umowy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a staje się skuteczna prawnie w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego z chwilą dokonania wpisu podwyższenia kapitału w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Funduszu

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmiany Statutu Funduszu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu, postanawia co następuje:
§ 1
W przypadku dojścia do skutku emisji Akcji Serii D objętej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [***] podjętą w dniu dzisiejszym, zmienia się Statut Funduszu w ten sposób, że wykreśla się dotychczasowe brzmienie artykułu 9 ust. 1 Statutu Funduszu oraz nadaje się mu nową treść, w brzmieniu:
„9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi co najmniej 8.673.714,90 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż [***] zł (słownie: [***] zł) i dzieli się na nie mniej niż 86.737.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) i nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 12.840.482 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482;
(b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667;
(c) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000000001 do 12000000;
(d) nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż [***].
§ 2
W przypadku nie dojścia do skutku emisji Akcji Serii D objętej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [***] podjętą w dniu dzisiejszym oraz dojścia do skutku emisji Akcji Serii E objętej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [***] podjętą w dniu dzisiejszym, zmienia się Statut Funduszu w ten sposób, że wykreśla się dotychczasowe brzmienie artykułu 9 ust. 1 Statutu Funduszu oraz nadaje się mu nową treść, w brzmieniu:
„9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi co najmniej 8.673.714,90 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż [***] zł (słownie: [***] zł) i dzieli się na nie mniej niż 86.737.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) i nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 12.840.482 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482;
(b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667;
(c) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000000001 do 12000000;
(d) nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż [***].”.
§ 3
W przypadku dojścia do skutku emisji Akcji Serii D oraz następnie dojścia do skutku emisji Akcji Serii E, objętych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiednio nr [***] oraz nr [***] podjętymi w dniu dzisiejszym, zmienia się Statut Funduszu w ten sposób, że wykreśla się dotychczasowe brzmienie artykułu 9 ust. 1 Statutu Funduszu oraz nadaje się mu nową treść, w brzmieniu:
„9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi co najmniej 8.673.714,90 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż [***] zł (słownie: [***] zł) i dzieli się na nie mniej niż 86.737.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) i nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 12.840.482 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482;
(b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667;
(c) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000000001 do 12000000;
(d) nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż [***];
(e) nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż [***].”;
§ 4
W związku z widełkowym określeniem wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i E dokonanego uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: nr [***] oraz [***] podjętymi w dniu dzisiejszym oraz związaną z tym treścią zmiany Statutu Spółki dokonywaną zgodnie z § 1-3 niniejszej uchwały, Zarząd Funduszu stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, złoży oświadczenie lub oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego obejmujące dookreślenie wysokości kapitału zakładowego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a staje się skuteczna prawnie z chwilą dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D i serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 kwietnia 2009 r.
w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D i serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) postanawia co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji Funduszu serii D i serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz ich dematerializacji.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Funduszu do:
1. podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D i E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW;
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w związku z § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz 1538).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu

Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 10 kwietnia 2009 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu

Jarosław Michalik – Członek Zarządu

27 marca 2009r.

Aktualności

Raport bieżący 12/2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2020 roku Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje […]

Więcej →

Raport bieżący 11/2020

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Więcej →